Welkom bij

De Fairtrade cadeauwinkel Hilversum

Mijn winkelwagen

is leeg  

Uw winkelwagen is leeg!

JAARVERSLAG 2016.

 

VOORWOORD

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in januari 2016 heb ik in mijn toespraak gezegd, dat we gingen terugkijken en vooruit blikken en dat zoiets dik in orde is, als we maar niet overdreven veel accenten leggen op het één of het ander. Het moest gaan om een verstandig en reëel evenwicht tussen de beschouwingen over dat wat geweest was en dat wat nog komen zou. Diezelfde uitspraak gaat ook voor dit jaarverslag op.

Het jaar 2016 is voor de Wereldwinkel Hilversum zeker niet slecht verlopen, maar ook weer niet heel erg succesvol. De economie is zich na de crisis  wel weer aan het herstellen, maar daar merken winkels in het marktsegment waarin wij actief zijn niet als eerste wat van. De topomzet uit 2015 werd dit keer dan ook duidelijk niet gehaald,  maar onze omzet kwam wel boven de grens van € 100.000. De index van ruim 90 viel ook landelijk gezien niet uit de toon.

In de wereld van beleggers is het mantra dan al snel, dat resultaten die in het verleden zijn behaald nu eenmaal niet direct een garantie zijn voor het behalen van goede resultaten in de toekomst. Zo’n uitspraak is een soort ‘beschermconstructie’ voor de instellingen die graag met het geld van de inleggers aan de slag willen gaan. Voor onze vereniging kies ik daarom liever voor een vergelijking met de sportwereld. Sven Kramer en Irene Wüst reden in 2016 geen nieuw Nederlands records. Toch werden ze beide in dat jaar wel Nederlands kampioen allround schaatsen. Daar gaat het dus ook om. Er is gewoon sprake van een goede prestatie, een nieuw kampioenschap behaald in een andere omgeving en onder andere omstandigheden. Zo is er ook door onze enthousiaste vrijwilligers weer een fraai stuk werk geleverd in een nieuw jaar en onder andere randvoorwaarden. De precieze cijfers zijn na te lezen in de bijlage van onze penningmeester.

Niet alle voornemens zijn waargemaakt en net alle vooruitzichten zijn ook uitgekomen. Wij gingen er van uit, dat in de loop van het jaar wel een overstap gemaakt zou kunnen worden naar het nieuwe kassasysteem, dat door de landelijke vereniging wordt ontwikkeld en dat we in aansluiting daarop misschien ook wel zouden kunnen overgaan tot het vernieuwen van ons eigen computerarsenaal. Dat is niet gebeurd. We blijven werken met wat we hebben, al hebben we dan wel maar vast voor een nieuwe laserprinter gezorgd.

Ook het trainen van onze medewerkers is meer ‘plan’ gebleven dan werkelijkheid geworden. Ik sluit niet uit dat daar voor de toekomst toch wat extra in geïnvesteerd zal moeten worden.

Onze kracht blijft natuurlijk wel de gedachte achter de dingen die wij doen. Ook als fairtrade het dreigt af te leggen tegen begrippen als ecologisch en duurzaam, ook als ons marktsegment voor de foodafdeling steeds kleiner wordt, omdat de supermarkten het langzaam maar zeker beter gaan doen, blijven wij werken voor een wereld, waarin eerlijke handel drijven een beter leven voor producenten in ontwikkelingsgebieden mogelijk moet maken.

Wim de Weijer  (Voorzitter)

 

Ondersteunende bedrijven en/of personen.

Accountantsbureau Meester en Kuiper Accountants Belastingadviseurs ondersteunde net als de jaren hiervoor de winkel door kostenloos hun diensten te leveren.

Notariskantoor Davina & Partners Notarissen verleende hun diensten bij het tot stand komen van de nieuwe Statuten, tegen een minimum tarief.

PUBLICITEIT

Via Sociale Media hebben wij in 2016 diverse artikelen over de Wereldwinkel verspreid. Lia Stok had de Facebook-pagina in beheer. Zij plaatste één tot twee maal per week een nieuw item. In het algemeen over artikelen die wij in de winkel verkopen maar ook  over de aanbiedingen die wij in bepaalde periodes hadden. Waar mogelijk werden de items aangevuld met foto’s.

Hans Rutgers heeft in 2016 zowel de website als het Twitter-account beheert.  De website werd zoveel mogelijk op de maandagochtend ververst.  Hans vermeldde op de website de aanbiedingen die wij in bepaalde periodes hadden. Ook werden sommige artikelen belicht in een artikel. Denk daarbij aan de Dopper, onze koffie, Boeddhabeeldjes, tassen en sieraden. Samengesteld met foto’s. Maar ook de mededelingen over onze winkel werden geplaatst zoals de oproep voor meer vrijwilligers, ons 45-jarig jubileum op 1 april, onze gewijzigde openingstijden, de mogelijkheid voor het bestellen van kerstpakketten en informatie over de Sinterklaas- en Kerstperiode.

Op Twitter korte berichten over de artikelen die op de website stonden. Aangevuld met een link zodat de lezer direct op onze website kwam. Ook korte berichten over de zondag-openstelling.

Het gebruik van Dichtbij.nl is min of meer gestopt. In het begin van 2016 zijn er nog de artikelen over aanbiedingen geplaatst. Een mededeling dat de Telegraaf-groep zou stoppen met de Dichtbij-pagina voor de regio het Gooi bracht veel onzekerheid mee. Een lange periode is deze site niet meer bezocht. Echt uit de lucht is Dichtbij.nl/het Gooi echter nog niet geweest in 2016, maar er wordt nauwelijks meer door iemand gebruik van gemaakt. 

De voorzitter van de Wereldwinkel Hilversum, Wim de Weijer, trad op bij alle overige momenten van publiciteit.

Zo werd hij op donderdag 7 januari 2016 geinterviewd door de lokale omroep RTI over de campagne Fairtrade Hilversum.

EDUCATIEVE ACTIVITEITEN

De voornemens om te onderzoeken of het mogelijk is nieuwe educatieve activiteiten te organiseren zijn bij gebrek aan tijd niet uitgevoerd. De aandacht en de inzet die nodig was voor de campagne ‘Hilversum Fairtrade Gemeente’ heeft deze plannen te zeer doorkruist. Dat blijft dus een punt op de wensenlijst voor de komende tijd.

De realiteit gebiedt ons wel rekening te houden met het feit, dat het niet eenvoudig is om scholen te benaderen met ‘losse gastlessen’, die niet direct passen in de projecten waar een school mee bezig is. Het lessenprogramma is al overvol en steeds meer instanties doen een beroep op scholen om aandacht aan de voor hen belangrijke punten te besteden. Nadat in de campagne ‘fairtrade gemeente’ enkele contacten zijn gelegd met de Stichting Milieu- en Erfgoededucatie  Gooi en Vechtstreek en  met de Openbare Bibliotheek lijkt het ook meer voor de hand te liggen om via die kanalen een kant en klare bijdrage in de vorm van een presentatie aan te bieden of die te leveren, als dat gevraagd wordt.

BRAINSTORMBIJEENKOMST  - WERELDWINKEL HILVERSUM -  1 september 2016

Op 1 september organiseerde het bestuur een brainstormbijeenkomst met een aantal recent toegetreden medewerkers om na te gaan of er sprake zou kunnen zijn van een te beperkte visie op de gang van zaken in en om de winkel  en de vereniging. Nieuwe en jongere ogen kijken vaak anders dan oudere, die erg vertrouwd zijn met het reilen en zeilen van de winkel.  De bijeenkomst werd gehouden in kasteel  Loenersloot.

De introductie voor de bijeenkomst was een power pointpresentatie onder de titel ‘Onderweg naar morgen’. Daarna is vooral in een open sfeer geluisterd naar de ideeën en inzichten van de deelnemers en gediscussieerd over een groot aantal onderwerpen.

Uit elk aan de orde komend gespreksthema kon uiteindelijk worden afgeleid, dat het ‘oude doel’ van de Wereldwinkel, namelijk het leveren van een substantiële bijdrage aan het verbeteren van de levensomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van producenten in wat we voor het gemak dan maar even ‘ontwikkelingslanden’ noemen, nog steeds recht overeind staat. Dat was het doel en dat is het doel. Alleen over de wijze waarop we daar in een snel veranderende tijd een bijdrage aan (denken te) kunnen leveren moet opnieuw worden nagedacht.

Belangwekkende thema’s die in ons bedrijfsplan voor de toekomst nog nadrukkelijker vorm zullen moeten krijgen zijn o.a. :

  • het al dan niet verkopen van (een basispakket) levensmiddelen,
  • het eigentijds benutten van de winkelruimte,
  • de aanwezigheid in de social media en op het internet
  • de heroriëntering met betrekking tot de houdbaarheid van ons assortiment
  • de aansluiting van de inkoop bij de trendgevoeligheid van de huidige samenleving. 

De resultaten van de brainstorm zijn pas in geringe mate zichtbaar. Er wordt voorzichtig uitgeprobeerd wat werkt. Zo is er inmiddels een mogelijkheid om muziek in de winkel te laten horen. Ook wordt proefgedraaid met nieuwe artikelen (vilten sjaals, hennep thee). Er is een experiment gedaan met het uitbrengen van een nieuwsbrief, onze website wordt steeds beter bijgehouden en onze bekendheid op facebook neemt langzaam maar zeker toe.

Belangrijke taak voor de toekomst zal zeker ook zijn het interesseren van een jongere generatie voor het ideeëngoed van de wereldwinkel.

SAMENWERKING MET DE LANDELIJKE VERENIGING

Het directe contact met de landelijke vereniging vindt vooral plaats tijdens de ledendagen, de clusterbijeenkomsten en de algemene (jaar)vergadering. Daarnaast is er de digitale informatiestroom via de nieuwsbrief en het Extranet. De beste kans voor de winkels om actief invloed te krijgen op het beleid van de landelijke vereniging is de clusterbijeenkomst. Tijdens zo’n bijeenkomst worden geen besluiten genomen, maar is er volop gelegenheid om kennis te nemen van de voornemens van het bestuur, vragen te stellen en informatie uit te wisselen. Ook kunnen er ideeën worden ingebracht en voorstellen worden gedaan. Tijdens de algemene  vergadering worden dan later de besluiten over de voorstellen en beleidsvoornemens van het bestuur formeel genomen volgens het beginsel, dat elke winkel één stem heeft.

Vertegenwoordigers van ons bestuur bezoeken de twee bijeenkomsten van de cluster Noord-Holland, die steeds in Zaandam gehouden worden.  In maart vond de eerste plaats en in september de tweede. Telkens werd uitvoerig gesproken over de onzekere toekomstperspectieven van de LvWW, de besluiten die genomen zullen moeten gaan worden om tot positieve resultaten te komen en de directe gevolgen die dat heeft voor de winkels. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november werden enkele belangrijke besluiten genomen.                                                                                      Allereerst werd gekozen voor de koers van (meer) gezamenlijk centraal inkopen van producten die deel (gaan) uitmaken van het kernassortiment. Besloten werd, dat gestart wordt met de invoering van één (of enkele) snellopende producten. Bovendien werd gekozen voor de koers van meer directe samenwerking met (enkele) voorop lopende producenten. Daarnaast werd vastgesteld, dat de (digitale) ontwikkeling van de samenwerking voor de kleinere producenten vorm gegeven zal gaan worden via de (bestaande) importeurs. De LVWW start met het verkennen van de consequenties van deze ontwikkeling. Onze vertegenwoordiger heeft met de voorgenomen besluiten ingestemd.

Voor de eigen winkel is het nog belangrijk op te merken, dat de LvWW besloten heeft het eigen certificeringssysteem (Max Havelaar, FT O) per 1 januari 2017 zal gaan verlaten.  Er is aan gewerkt om de criteria voor eerlijke handel op te laten nemen in het systeem van WFTO, het  ‘Guaranteed System’, de GS leveranciers.  Dat moet het mogelijk maken, dat de winkel de inkoop bij de traditionele importeurs zal kunnen gaan uitbreiden van circa 60 leveranciers naar circa 300.  Deze omschakeling blijkt overigens nog niet zonder slag of stoot te verlopen.

KADOBONNEN

Punt van aanhoudende zorg in de samenwerking met de landelijke vereniging is de kwestie rond het verrekenen van ingediende cadeaubonnen. Er is een speciale  stichting opgericht, die de moeilijkheden moet oplossen. De Stichting Landelijke Wereldwinkel Cadeaubonnen (SLWC) probeert samen met het bestuur van de LvWW oplossingen te bedenken. Dat is in 2016 nog niet naar tevredenheid gelukt. Gekozen is voor een tijdelijke regeling waarin voor ingeleverde bonnen nieuwe bonnen worden verstrekt. Het is zo goed als zeker, dat deze noodoplossing in 2017 vervangen zal worden door een beter alternatief.

CAMPAGNE “HILVERSUM FAIRTRADE GEMEENTE”

Bij de heropening van de winkel in 2014 heeft de vereniging zich gecommitteerd aan het initiatief om de gemeente het predicaat ‘Fairtrade gemeente’ te bezorgen  Dat vraagt het een en ander aan acties en activiteiten en moet natuurlijk uiteindelijk leiden tot een concreet resultaat. 

Het campagneteam, dat zich –onder de juridische paraplu van onze vereniging-  inspant om  voor Hilversum de titel ‘fairtrade gemeente’ binnen te slepen, heeft helaas moeten vaststellen dat het doel in 2016 nog niet is bereikt. De fairtrade week in oktober bleek een te vroeg tijdstip voor het indienen van de aanvraag bij de Landelijke Stichting. Het grootste en tegelijk lastigste  deel van het te verrichten veldwerk  bleek het vinden van voldoende supermarkten, winkels, bedrijven, instellingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties  te zijn, die aan de speciaal  voor hen geldende criteria voldoen.  Het zelf gebruiken en/of verkopen van eerlijke en duurzame producten is kennelijk heel wat minder vanzelfsprekend dan was verwacht en de inventarisatie kostte daardoor meer tijd. Bovendien lijkt het er op, dat het fairtrade keurmerk wat terrein aan het verliezen is ten opzichte van de etiketteringen met ‘duurzaam’ of ‘biologisch’. Een omstandigheid die het werk nog bemoeilijkte was, dat het kernteam (de werkgroep) er maar moeilijk in slaagde om extra vrijwilligers te vinden, die actief wilden meewerken. Het team vond weliswaar nieuwe medewerkers, maar raakte weer andere kwijt. Het werk moest gedaan worden met 6 mensen.

Natuurlijk zijn er ook successen behaald. Het kernteam was in 2016 zichtbaar aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie voor bedrijven in het Havenkwartier en de Kerkelanden, de maatschappelijke beursvloer en de gemeentelijke bijeenkomst voor nieuwe inwoners. Bij deze evenementen is fairtrade onder de aandacht gebracht bij bedrijven, organisaties en burgers. 

Een ander succes was de samenwerking met drie leerlingen van het MBO-college ‘ICT-Campus’ van scholengemeenschap ‘Groot Goylant’ . Dat leverde de website          www.fairtradehilversum.nl  op, die tegen de zomer de lucht in ging. Bovendien wordt al geruime tijd goed gebruik gemaakt van de social media.

Op 14 mei  2016 (World Fairtrade Day)  is op een ludieke manier in het centrum van Hilversum de aandacht van de inwoners gevraagd voor Fairtrade.  Het Kernteam was aanwezig met een marktkraam en heeft flyers rondgedeeld. Een ‘Fairtradestrijdwagenfiets’ reed door de stad om bonnen uit te delen, die tegen inlevering bij de marktkraam recht gaven op een fairtrade cadeau. Gelijktijdig werd er een supermarktactie georganiseerd, waaraan de klanten van verschillende supermarkten mee konden doen. De winnaars van de slogan-wedstrijd ontvingen een mand met fairtrade boodschappen. Bovendien werd de door het team gemaakte promotiefilm vertoond op het gemeentelijke beeldscherm bij het station.

Aansluitend  op deze acties is in de maand juni in de etalage van de Rabobank in de Kerkstraat gedurende veertien dagen een uitstalling georganiseerd van allerlei fairtrade

gecertificeerde artikelen. Dit om de veelzijdigheid van de artikelen onder de aandacht van de mensen te brengen.

In de laatste week van oktober 2016 is er extra geadverteerd op Facebook. Daarnaast is er een persbericht uit gegaan voor de aankondiging van de Sinterklaasactie. Het Kernteam

heeft goed zichtbaar deelgenomen aan de intocht van Sinterklaas. Er zijn Fairtrade chocolaadjes en kleurplaten uitgedeeld. Winnaars van de Sinterklaaskleurplaatactie konden een chocoladeletter bij onze wereldwinkel komen ophalen.

Aan het einde van 2016 kon worden vastgesteld, dat Hilversum nu toch wel aan 4 van de 6 criteria helemaal en aan de laatste 2 bijna voldoet. Er wordt nog gezocht naar extra horeca bedrijven en naar een aantal maatschappelijke organisaties, die meegeteld kunnen (en mogen) worden. Het streven  van het kernteam is nu om de titel te halen in 2017. Daarvoor is het nodig om in mei de aanvraag bij de Landelijke Stichting in te dienen.

Er is veel tijd in de campagne gestoken. De voorzitter van onze vereniging treedt ook op als voorzitter van het Kernteam en was er druk mee op de volgende momenten:

Vergaderingen met het campagneteam Fairtrade Hilversum op 27 januari,  17 februari,  21 maart, 11 april, 10 mei,  25 mei ,  15 juni,  15 september, 18 oktober  en 6 december .

Verder werd een beroep gedaan op de inzet op zaterdag 19 maart bij de duurzaamheidsmarkt in de Bethlehemkerk,  op donderdag 14 april  bij het contact-evenement “de maatschappelijke beursvloer” in het Muziekcentrum van de Omroep, op zaterdag 14 mei tijdens de grote actiedag in het centrum van Hilversum, op dinsdag 31 mei omdat er een fairtrade etalage moest worden ingericht bij de Rabobank  in de Kerkstraat en tenslotte op zaterdag 12 november bij de actie tijdens de intocht van Sinterklaas.

                                                                                                                                                       VAN, VOOR EN DOOR VRIJWILLIGERS

Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers? Daarop is het antwoord gemakkelijk: Dan was er géén Wereldwinkel. Tijdens sollicitatiegesprekken met potentiele nieuwe vrijwilligers wordt vaak verbaasd gereageerd op het feit dat de gehele Wereldwinkel Hilversum draait op de onbetaalde inzet van onze vrijwilligers. Alleen door de inzet van iedereen kan onze winkel bijdragen aan een wereld waarin rijk en arm eerlijker verdeeld is.

Dit houden we als Wereldwinkel Hilversum al ruim 45 jaar vol en zijn van plan om zo lang nodig is het principe van Fair Trade te blijven uitdragen.

Vergaderingen

In 2016 kwamen wij slechts éénmaal met alle vrijwilligers bijeen. Dit was op de Algemene Ledenvergadering van 28 april.

De leden werden ook in 2016 wekelijks en op 1 A4 formaat bijgepraat in de Interne mededelingen. Dit werd door de voorzitter Wim de Weijer met een ijzeren discipline via de mail aan alle medewerkers verzonden. Hierdoor werd de rol van het al langer bestaande Winkelwereld toch wat kleiner: de actualiteit kon immers elke week gedeeld worden.

In 2016 werden de Interne Mededelingen gestart met nummer 6 en geëindigd met nummer 56.

Natuurlijk zijn er altijd de wat langere stukken zoals verslagen van activiteiten en ook het kennismaken met de nieuwe vrijwilligers als vaste rubrieken in Winkelwereld verschenen.

Winkelwereld werd in 2016 in totaal 6 keer uitgebracht, met Lia als drijvende kracht achter de inhoud en Piet als eindredacteur.

Balansdag

Op 4 februari 2016 hebben we met behulp van een flinke groep vrijwilligers de telling van de voorraad gedaan. Het totaalbedrag van de voorraad is weer gebruikt voor onze jaarrekening.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op zaterdag 9 januari organiseerde het bestuur de Nieuwjaarsreceptie. Dit keer was deze in de Paulusschool.  Een groep vrijwilligers versierde de ruimte en na de toespraak van onze voorzitter genoten we van een heerlijke Indische maaltijd.

Personeelsuitstapje

Ondanks alle goede intenties is er in 2016 geen “echt” personeelsuitstapje geweest.

Ter gelegenheid van ons 45 jarig bestaan heeft het bestuur alle vrijwilligers met partner  uitgenodigd voor de Filmvoorstelling over 10 jaar Tony Chocolony in het Filmtheater in Hilversum te bezoeken. Dit was een heel geslaagde bijeenkomst en werd op gezellige wijze afgesloten met een drankje.

 

Externe activiteiten

Op 30 juli was de Brocantemarkt op het Kerkplein.

In drie opvolgende ploegen  is door onze vrijwilligers geflyerd op deze markt.

Op 18 september waren wij met een kraam aanwezig op het One Hilversum festival. Dit was een voor de eerste maal georganiseerde multiculturele markt met eten, drinken, zang en dans. Er was niet veel publiciteit vanuit de organisatie aan voorafgegaan. Dat was jammer en te merken aan het aantal bezoekers.

Ook in 2016  was de Wereldwinkel Hilversum, met behulp van vrijwilligers, aanwezig op de Kerstmarkten  in de kerk in Nederhorst den Berg, het Comeniuscollege en het Vliegveld Hilversum. De eerste twee waren qua omzet een succes de laatste iets minder.

Tenslotte:

In 2016 fungeerde twee vrijwilligsters als lid van de kascommissie om de boeken van 2015 te controleren. Met de uitleg van onze Penningmeester konden zij hun goedkeuring aan de cijfers geven.

 

PERSONEELSZAKEN

Aan het einde van 2016 werkten in onze Wereldwinkel 44 vrijwilligers. Dit zijn zowel de winkelmedewerkers, de ICT ondersteuning, de boekhouding /administratie, de prijsgroep, onze technische vrijwilliger als ook de bestuursleden. Van deze groep hebben een aantal meerdere functies en taken op zich genomen.  Zo werken onze inkopers ook als verkoper in de winkel en doen zij daarnaast de etalage en de presentatie in de winkel. We kennen 5 inkopers: éen voor food, twee voor sieraden en twee die het leeuwendeel van de cadeau- artikelen-aankoop voor hun rekening nemen.

 

Eén van de inkopers van cadeau-artikelen beschrijft hieronder 2016:

Het inkoopteam (m.u.v. food en sieraden) bestond dit jaar uit Ellen Greijdanus en Netty van der Stoep. De rode draad bij het inkopen is het zoeken naar bijzondere artikelen, die niet bij de ketenwinkels als Action en Xenos e.d. te koop zijn, zodat we ons onderscheiden als bijzondere cadeauwinkel.

De artikelen die niet makkelijk meer werden verkocht, zijn in de uitverkoop in januari en augustus grotendeels opgeruimd. Dit gaf weer ruimte gaf voor nieuwe artikelen.

Er werd online ingekocht bij het Voorraadhuis (bijna wekelijks) en Sawahasa. En daarnaast gingen we maandelijks naar Culemborg, naar Centrum Mondiaal, Barbosa en Fair Plaza. Voorafgaand aan zo’n inkoopdag keken we in de winkel naar “wat er in huis was” en maakten een boodschappenlijstje.

Naast de aanvulling van ons min of meer vaste assortiment en evt. bestellingen, zochten we vooral ook nieuwe producten en eye-catchers.. En natuurlijk naar aantrekkelijke artikelen voor speciale momenten zoals moeder- en vaderdag, Pasen en Kerst. Het is altijd afwachten wat de importeurs in huis hebben.

Nieuw in het assortiment waren dit jaar de sjaals van Mooivilt. Die bleken goed te verkopen. Voor de door de LVWW aangeraden geurproducten (geurstokjes en wierook) was echter weinig belangstelling.

De inkoopgroep is onlosmakelijk verbonden aan de prijsgroep, voor velen onzichtbaar, maar onmisbaar. Dankzij hen kunnen de artikelen, nadat ze zijn voorzien van de verkoopprijs, de winkel in.

Gedurende het afgelopen jaar vertrokken 6 vrijwilligers die al een langer “dienstverband” met ons hadden, hebben  wij 7 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen.
Ook zijn een aantal aspirant vrijwilligers na de inwerkperiode niet opgenomen in de groep vaste vrijwilligers. Wij blijven zoeken naar meer goede vrijwilligers om de vertrekkers te kunnen vervangen en om  gedurende ziekte en vakantie van medewerkers  de gaten in het winkelrooster te kunnen vullen.

Nieuwe vrijwilligers kwamen ook in 2016 via verschillende wegen bij ons. Eigen werving door onze vrijwilligsters zowel tijdens de werkzaamheden in de Wereldwinkel als gebruik makend van het eigen netwerk was zeer succesvol. Ook via de Versa Vrijwilligers Centrale meldden zich een aantal nieuwe vrijwilligers.

 

BESTUUR

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 22 april 2015 kreeg het bestuur het vertrouwen van de leden om te werken aan nieuwe statuten, die in datzelfde jaar hun beslag zouden moeten krijgen, maar dat kostte toch méér tijd dan was verwacht.
 

Op 7 april 2016 was het toch zover: onze nieuwe statuten werden gepasseerd bij notariskantoor Davina & Partners. De reden hiervoor was dat de oude statuten door het verstrijken van de tijd steeds minder up to date waren. De nieuwe statuten zijn kort en krachtig.      

Op diezelfde, bovengenoemde Algemene Ledenvergadering, traden er geen bestuursleden af onder de belofte dat er zsm een nieuw Huishoudelijk Reglement zou komen.

Echter: in november 2016 gaf Marianne Mulder aan om persoonlijke reden het bestuur te willen verlaten.

Op 31 december 2016 zag het bestuur van Wereldwinkel Hilversum en dan ook als volgt uit:

Voorzitter                   Wim de Weijer

Penningmeester        Chiel Meinema

Personeelszaken       Anne-Marie van Busschbach

Secretaris                   Lia Stok

Bestuurslid                Corrie Onrust

 

Het bestuur heeft in 2016 op de navolgende data vergaderd:

25 januari                                    26 september

29 februari                                  3 oktober

4 april                                          31 oktober

30 mei                                         28 november

4 juli                                         

Verder bezochten leden van het bestuur, veelal de voorzitter Wim de Weijer, een aantal andere bijeenkomsten en vergaderingen:

Donderdag 4 februari 2016 – Winkelbezoek door Wilma Schoute van de LvWW

Woensdag 24 februari 2016 – Introductiebijeenkomst over trainingen bij het centrum van de LvWW in Culemborg.

Dinsdag 22 maart 2016 – Clusterbijeenkomst in Zaandam

Dinsdag 5 april 2016 – Regio-overleg met Bussum, Soest, Huizen, Almere-Haven en Weesp in Huizen.

Zaterdag 21 mei 2016 – Overleg met inkopers bij van Drimmelen

Zaterdag 22 juni 2016 – Ledendag LvWW in Culemborg

Zaterdag 17 september 2016 – Vertegenwoordiging names de Wereldwinkel en Fairtrade Hilversum bij de opening van het vernieuwde Groene Warenhuis, dat verder gaat als Sus&So.

Dinsdag 20 september 2016 – Clusterbijeenkomst in Zaandam.

Dinsdag 27 september 2016 – Regio-overleg met Bussum, Soest, Huizen, Almere-Haven, Weesp in Huizen.

Zaterdag 19 november 2016 – Algemene Ledenvergadering (LvWW) in Culemborg.