Welkom bij

De Fairtrade cadeauwinkel Hilversum

Mijn winkelwagen

is leeg  

Uw winkelwagen is leeg!

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Algemeen

Omzetten

Na een fantastisch jaar 2015 voor Wereldwinkel Hilversum zijn we in 2016 weer met beide benen op de grond beland. Het resultaat over 2016 laat een omzet daling van 13% zien; het eindresultaat, na aftrek van kosten, is een verlies van EUR 2.369, zodat ons eigen vermogen op de balans met hetzelfde bedrag daalde. Met EUR 72.987 nog genoeg 'vet op de botten', maar wel redenen om nog eens goed naar onze verkoop- en inkoop strategie te kijken.

In 2016 hebben we te maken met een forse voorraadcorrectie van EUR 7658. Deze drukt het verkoopresultaat van 2016. Deze correctie is niet te verdelen in food en non-food.

 De bruto winst (verkopen minus inkopen) is hierdoor weer terug op het niveau van voor 2015, namelijk EUR 38.609. De non-food marge is nog steeds hoog, 46,6%. De marge van food is erg laag, 7,3%.

Kosten

Het kostenniveau in 2016 is hoger dan de afgelopen jaren, voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van de gemeentelijke subsidie.

Bovendien is de betaalde 5% afdracht in 2016 aan de Landelijke Vereniging gebaseerd op de omzet van 2015, extra hoog dus. Dit wordt in 2017 in de eindafrekening weer gecorrigeerd.

Wat betreft de prognose voor 2017 wordt verwacht dat we het er door externe omstandigheden niet gemakkelijker op zullen krijgen. Concurrentie van webshops en andere kado artikelen winkels, leegstand in de winkelstraten van Hilversum en een aarzelende houding ten opzichte van Fair Trade artikelen bij het publiek zullen de resultaten blijven beinvloeden. Een neutraal resultaat is het beste wat we kunnen verwachten voor 2017.

Resultatenrekening 2016 (zie bijlage)

Opbrengsten

Opvallend is de lagere marge bij food producten. Dat kan te maken hebben met een grotere voorraad aan het einde va het jaar.

Zowel non-food als food laat een forse omzetteruggang zien, resp 13% en 25%..

Kosten

- Huisvesting; in de nieuwe huurperiode vanaf 2015 zijn de huurkosten gelijk gebleven. Met de verhuurder is afgesproken dat gedurende 2 jaar geen inflatiecorrectie zal plaatsvinden. In het komende jaar zal ook nog een maand huur worden kwijtgescholden. Energiekosten waren lager door een teruggave van energiebelasting.

- Abonnementen; de hoge omzetten in 2015 hebben geleid tot een (voorlopige) hoge afdracht aan de Landelijke Vereniging. Dit wordt in 2017 gecorrigeerd.

- Bijzonder baten en lasten; de gemeentelijke subsidie werd in 2016 in zijn geheel afgeschaft.

Balans 2016 (zie bijlage)

- Eigen vermogen; gezakt naar EUR 72.987.

Vooruitzichten voor 2017

De jaarlijkse subsidie van de Gemeente is in 2016 gestopt.

Niettemin, zal het resultaat in 2017 naar verwachting neutraal uitkomen.

Verschillende akties die de omzetten en de inkopen kwalititatief verbeteren zullen ervoor moeten zorgen dat onze bruto winst in 2017 licht verbetert t.o.v. 2016.

Introductie van een nieuw kassa systeem wordt, door complicaties bij een nieuw te ontwikkelen centraal systeem, nog niet in 2017 verwacht.

 

 

 

 

 

 

 

Resultatenrekening 2016 Vereniging Wereldwinkel Hilversum

       
 

 

               
   

budget

resultaat

resultaat

resultaat

resultaat

resultaat

 

 

   

2.017

2.016

2.015

2.014

2.013

2.012

   

A

Opbrengsten

               

1

Verkopen BTW hoog

95.000

90.844

104.977

95.707

77.199

75.602

   

2

Verkopen BTW laag

15.000

15.182

20.223

20.342

22.113

25.130

 

 

   

110.000

106.027

125.201

116.049

99.311

100.732

 

 

B    1

Inkopen BTW hoog

55.000

45.691

56.068

57.265

44.273

45.564

   
 

Inkopen BTW laag

13.500

14.069

15.738

14.333

16.013

19.247

   
 

 

68.500

59.759

71.805

71.598

60.286

64.811

   

2

Voorraadmutatie

 

-7.658

 

 

0

0

 

 

 

Bruto winst

41.500

38.609

53.395

44.451

39.026

35.921

 

 

 

Marge BTW hoog

42,1%

49,7%

46,6%

40,2%

42,7%

39,7%

   
 

Marge BTW laag

10,0%

7,3%

22,2%

29,5%

27,6%

23,4%

   
 

Marge totaal

37,7%

36,4%

42,6%

38,3%

39,3%

35,7%

 

 

                   

C

Personeelskosten

               

1

Overige personeelskosten

500

0

100

0

940

1.115

 

 

2

Vrijwilligers

             

 

 

Totaal personeelskosten

500

0

100

0

940

1.115

 

 

D

Huisvestingskosten

             

 

1

Huur

26.300

28.065

28.064

28.064

27.474

26.877

 

 

2

Energiekosten

1.500

520

1.574

1.921

2.680

2.455

   

3

Schoonmaak ond. en overig

1.400

1.390

1.350

1.358

974

975

 

 

 

Totaal huisvestingskosten

29.200

29.975

30.988

31.343

31.128

30.307

   

E

Algemene kosten

               

1

Accountant en advieskosten

0

0

258

0

0

0

   

2

Abonnementen en contributies

5.000

6.380

5.119

4.344

3.156

5.135

 

 

3

Kantoorkosten

250

326

30

423

962

206

   

4

Reclame en adv. Kosten

500

315

304

532

549

38

   

5

Communicatiekosten (tel.)

800

703

779

802

795

758

 

 

6

Portikosten

0

0

0

0

0

5

   

7

Representatiekosten

1.000

1.381

618

1.597

682

499

   

8

Assurantiekosten

550

542

542

542

521

472

   

9

Automatisering

1.000

578

593

578

496

0

   

10

Verbouwing/jubileum 40 jaar

0

0

0

4.591

0

0

   

11

Verpakking

0

0

0

0

35

113

   

12

Kasverschillen

0

5

0

4

49

51

 

 

13

Overige alg. Kosten

500

226

64

909

1.398

1.017

 

 

 

Totaal alg kosten

9.600

10.456

8.306

14.320

8.643

8.292

   

F

Fin. Kosten

               

1

Bankkosten

750

740

763

602

614

676

   

2

Rente

-100

-224

-231

-92

-11

7

   

3

Afschrijvingen

       

0

0

 

 

 

Totaal fin. Kosten

650

517

532

510

603

682

   

G

Bijz. baten en lasten

               

1

Giften en donaties

0

0

0

0

0

-253

   

2

Div. baten en lasten

0

31

-3.946

-7.131

-9.382

-8.235

 

 

 

Totaal bijz. baten en lasten

0

31

-3.946

-7.131

-9.382

-8.488

   
                   
 

Totaal kosten

39.950

40.979

35.980

39.042

31.932

31.908

   
                   
 

RESULTAAT

1.550

-2.369

17.415

5.409

7.094

4.014

   
                   

 

Balans Vereniging Wereldwinkel Hilversum

     

 

         

ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2012

           

VASTE ACTIVA

         

Aanschaf transformatie

0

0

0

0

0

minus: afschrijving

0

0

0

0

0

 

------------

------------

------------

------------

------------

Totaal Vaste Activa

0

0

0

0

0

           

VLOTTENDE ACTIVA

         

Voorraden

21.670

29.328

26.267

16.889

17.470

           

Vorderingen

         

Debiteuren

309

1.260

2.206

4.898

2.345

Vooruitbetaalde kosten

3.738

609

2.830

0

0

 

4.047

1.869

5.036

4.898

2.345

           

Liquide middelen

         

Kas

181

157

162

229

241

ING Bank no. 2602967

7.659

18.456

13.671

26.849

14.678

ING Spaarrekening

8.009

21.134

7.903

7.811

7.800

ING Bonus Spaarrekening

33.321

10.000

10.000

   

ING Bank no. 1305052

0

0

0

0

4.619

 

49.169

49.747

31.736

34.889

27.338

 

------------

------------

------------

------------

------------

Totaal Vlottende Activa

74.886

80.944

63.038

56.676

47.152

 

________

________

________

________

________

 

74.886

80.944

63.038

56.676

47.152

 

=======

=======

=======

=======

=======

           

PASSIVA

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2012

           

EIGEN VERMOGEN

         

Verenigings kapitaal

75.356

57.941

52.531

45.439

41.425

Resultaat

-2.369

17.415

5.409

7.094

4.014

 

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

Totaal Eigen Vermogen

72.987

75.356

57.941

52.532

45.439

           

LANGLOPENDE SCHULDEN

         

Lening ASN Bank

0

0

0

0

0

Lening particulieren

0

0

0

1.131

1.131

 

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

Totaal Langlopende Schulden

0

0

0

1.131

1.131

 

KORTLOPENDE SCHULDEN

         

Krediteuren

0

3.644

5.177

2.569

0

Omzetbelasting

1.899

2.156

-1.280

623

633

Voorziening jubileum

 

 

 

 

 

Sleutelborg

 

0

0

0

0

Overlopende passiva

0

-212

1.200

0

-50

Overlopende omzet

0

 

 

-179

0

 

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

Totaal Kortlopende Schulden

1.899

5.588

5.097

3.013

583

 

________

________

________

________

________

 

74.886

80.944

63.038

56.676

47.152

 

=======

=======

=======

=======

=======